Loading...
 
 
검색어
 24/07/14   以弗所书1:3-6 "拣选了我们" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/07/07   以弗所书1:3-6 "赐给我们福气" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/06/30   创世记1:6-25 "称为” (讲道 : 姜耀燮牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/06/23   以弗所书1:3-6 "颂赞" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/06/16   以弗所书1:1-2 "恩惠平安" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/06/09   以弗所书1:1-2 "有忠心的人" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/06/02   以弗所书1:1-2 "在以弗所的圣徒" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/05/26   路加福音24:46-53"他们就拜他" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/05/19   路加福音24:44-49 "直到领受能力" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
12345678910,,,39