Loading...
대림절 둘째주일
대림절 둘째주일의 예전색은 보라색입니다.
 
 
15 초등부 작은 운동회2       2005-10-20
14 초등부 작은 운동회 (10월 16일 주일)       2005-10-18
13 중등부 양화진 산책       2005-10-17
12 중등부 예배실 모습       2005-10-17
11 유치부 양화진 산책       2005-10-17
10 10구역모임       2005-10-12
9 장철집사 공연2       2005-10-08
8 4구역모임       2005-10-08
7 8구역모임       2005-10-08
1,,,9192939495969798