Loading...
 
 
검색어
 20/11/29   创世记28:10-22 "太阳落了" (讲道: 金英俊牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/11/22   诗篇119:73-80 "你的手制造我" (讲道:金光煜牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/11/15   路加福音 19:1-10 "找寻失丧的" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/11/08   路加福音 19:1-10 "就还他四倍" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/11/01   路加福音 19:1-10 "撒该快下来" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/10/25   诗篇119:65-72 '善待'(讲道:金光煜牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/10/18   路加福音19:1-10 "爬上桑树" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/10/11   路加福音 19:1-10 “人多,他的身量又矮”(讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/10/04   路加福音19:1-10 "是怎样的人?" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
12345678910,,,19