Loading...
 
 
검색어
 21/01/10   路加福音19:28-40 "就说,主要用他" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3   
 21/01/03   路加福音 19:28-40 "就在前面走" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 21/01/01   约翰福音4:23-24 ‘以心灵和诚实’ (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/12/27   诗篇119:73-80 ‘见我,就要欢喜’ (讲道:金光煜牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/12/25   路加福音19:9-10 "人子来" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/12/20   路加福音 19:11-27 "包在手巾里存着" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/12/13   路加福音 19:11-27 "最小的事上" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/12/06   路加福音 19:11-27 "如何作生意" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/11/29   创世记28:10-22 "太阳落了" (讲道: 金英俊牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
12345678910,,,18