Loading...
사순절 둘째주일
사순절 둘째주일의 예전색은 보라색입니다.
 
 
검색어
 18/05/06   使徒行传 28:11-15 "保罗见了他们" (讲道: 李在哲 牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 18/04/29   路加福音 9:28-36 “你们要听他的话” (讲道: 金光煜 牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 18/04/22   路加福音 9:18-27 "为主丧掉生命的,必救了生命" (讲道: 郑翰照 牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 18/04/15   使徒行传 28:11-14 "这样,我们来到罗马(V)" (讲道: 李在哲 牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 18/04/08   路加福音 9:18-27 "就当舍己" (讲道: 郑翰照 牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 18/04/01   使徒行传28:11-14 "这样,我们来到罗马(IV)" (讲道: 李在哲 牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 18/03/25   路加福音 9:12-17 "祝福,掰开" (讲道: 郑翰照 牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 18/03/18   使徒行传28:11-14 "这样,我们来到罗马(III)" (讲道: 李在哲 牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 18/03/11   路加福音9:10-17 "外面没有" (讲道: 郑翰照 牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
1,,,111213141516171819