Loading...
 
 
검색어
 23/08/13   路加福音22:39-46 "为什么睡觉呢" (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/08/06   路加福音22:39-46 "极其伤痛" (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/07/30   马太福音27:57-61 "他也是耶稣的门徒" (讲道: 李英兰牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/07/23   路加福音22:39-43 "只要成就你的意思" (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/07/16   路加福音22:39-43 "往橄榄山去" (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/07/09   路加福音22:39-43 "照常" (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/07/02   路加福音22:35-38 "现在可以带着" (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/06/25   路加福音22:31-34 “我已经下决心” (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/06/18   路加福音22:24-30 “我是服事人的” (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
12345678910,,,39