Loading...
 
 
검색어
 22/05/22   马太福音27:11-26 “这义人” (讲道: 李英兰牧师)    저화질| HD고화질 |MP3   
 22/05/15   路加福音5:12-16 "耶稣伸手摸他" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 22/05/08   路加福音5:1-11 '你要得人了' (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 22/05/01   路加福音5:1-11 ‘他和一切同在的人’ (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 22/04/24   马太福音 27:3-10 ‘就后悔’ (讲道: 李英兰牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 22/04/17   路加福音5:1-11 ‘我是个罪人’ (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 22/04/10   路加福音5:1-11 "到水深之处" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 22/04/03   路加福音5:1-11 "洗网" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 22/03/27   马太福音 27:1- 2 ‘在早晨’ (讲道: 李英兰牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
12345678910,,,27